برنامه کلینیک زنان و زایمان

ساعت ۱۰ الی ۱۳ساعت ۱۶ الی ۱۹
شنبهخانم خجستهخانم نجفی
یک شنبهخانم فرپورخانم خجسته
دو شنبهخانم خجسته
سه شنبهخانم فرپورخانم خجسته
چهارشنبهخانم نجفیخانم خجسته
پنج شنبهخانم فرپورخانم خجسته