کلینیک ارتوپدی (مفاصل و استخوان)

ساعت ۱۰ الی ۱۲ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
شنبهآقای دکتر محسنی
یک شنبهآقای دکتر محسنی
دوشنبهآقای دکتر محسنی
سه شنبهآقای دکتر محسنی
چهارشنبهآقای دکتر محسنی