برنامه پزشکان عمومی

ساعت ۸ الی ۱۴ساعت ۱۴ الی ۲۰ساعت ۲۰ الی ۸
شنبهآقای دکتر رضاییخانم دکتر فرید نیکآقای دکتر شیخ حسنی
یکشنبهآقای دکتر رضاییخانم دکتر فرید نیکآقای دکتر اکبر زاده
دوشنبهخانم دکتر فریدنیکآقای دکتر رضاییآقای دکتر شیخ حسنی
سه شنبهآقای دکتر رضاییخانم دکتر فرید نیکآقای دکتر اکبر زاده
چهارشنبهآقای دکتر رضاییخانم دکتر فرید نیکآقای دکتر شیخ حسنی
پنج شنبهآقای دکتر رنجبرآقای دکتر رضاییآقای دکتر اکبر زاده
جمعهآقای دکتر رنجبرآقای دکتر رنجبرآقای دکتر رنجبر