برنامه کلینیک دندانپزشکی

ساعت ۱۰ الی ۱۳ساعت ۱۶ الی ۲۰ساعت ۲۱ الی ۲۴
شنبهآقای دکتر همتیخانم دکتر وکیلی فردآقای دکتر نمدچی
یک شنبهآقای دکتر بابوئیخانم دکتر وکیلی فرد / خانم دکتر آسیایی
دوشنبهآقای دکتر فریدخانم دکتر وکیلی فردآقای دکتر نمدچی
سه شنبهآقای دکتر بابوئیآقای دکتر همتی / خانم دکتر آسیاییخانم دکتر فولادی
چهارشنبهخانم دکتر وکیلی فردآقای دکتر همتی / خانم دکتر آسیاییآقای دکتر نمدچی
پنج شنبهدکتر بابوئیآقای دکتر بابوئی
جمعهخانم دکتر فولادیخانم دکتر فولادی